Home » Geschiedenis KNSM-eiland » Recente ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen

Sinds het KNSM-eiland woongebied werd, zijn er verschillende momenten geweest waarop de woonbaarheid in het gedrang dreigde te komen.

Actiecomité Stop Industrialisering Oostelijk Havengebied

In 2015 verleende stadsdeel Oost – op verzoek van het Havenbedrijf – vergunning voor het aanleggen van zes haakse steigers: drie aan de Surinamekade en drie aan de Sumatrakade. Doel hiervan was het aanmeren van grote binnenvaartschepen tot 135 meter. Pas na het verlenen van de vergunning en bijbehorende wijziging van het bestemmingsplan, heeft het stadsdeel de omwonenden ingelicht. Onmiddellijk hierna is het Actiecomité Stop Industrialisering Oostelijk Havengebied opgericht.

Er volgden uitvoerige gesprekken en onderhandelingen tussen stadsdeel Oost, Havenbedrijf en het Actiecomité. Deze hebben uiteindelijk geleid tot een compromis: de aanleg van palensets voor duwbakken in ruil voor het afblazen van de geplande steigers. Op 28 november 2016 vond de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst plaats.

Voor de naleving hiervan is een Monitoringscommissie gevormd uit genoemde drie partijen, die regelmatig bij elkaar komen. Het actiecomité heeft zich hiertoe omgevormd tot de Interne Monitorcommissie Surinamekade.

Tijdelijke pontverbinding Sluisbuurt-OHG / Geen pont op KNSM

Eind 2015 startte het stadsdeel Oost een onderzoek naar de mogelijke aanleg van een fietsbrug tussen het OHG en de Sluisbuurt. Hiervoor werd een klankbordgroep ingesteld met onder meer bewoners van het KNSM-eiland. Uitkomst van het eerste onderzoek was dat een pont meer geschikt leek dan een fietsbrug. Vervolgens kwam er een tweede klankbordgroep met als opdracht de beste aanlegplek voor deze tijdelijke pont te onderzoeken. Een van de beoogde plekken was de kop van het KNSM-eiland. Hiertegen kwam de actiegroep Geen Pont op KNSM in opstand. Ook op andere eilanden (Sporenburg en Borneo-eiland) werd actie gevoerd. Uit nieuw onderzoek naar de verschillende varianten kwam uiteindelijk de kop van Sporenburg als best alternatief naar voren. De pont is begin 2023 gaan varen. Lees meer.

Loods6

Loods6 is een creatief bolwerk (van ca. 25.000 m2) met een grote diversiteit aan huurders; winkels, werkplaatsen en ateliers én werkruimten voor adviseurs en ondernemers in de creatieve en innovatieve sector. Loods6 is onmisbaar op de culturele backbone van Amsterdam.

De Stichting Loods6 wordt bestuurd door DeKey. Loods6 kwam in zwaar weer toen de bestuurder van de Stichting Loods6 (Woningbouwcorporatie DeKey) in 2018 wederom (zij deed dat in 2012 ook al, maar toen verzette de hoofdhuurder Stichting Kunstwerk Loods6 zich) voornemens was Loods6 uit de Stichting Loods6 te verkopen en de statuten zodanig te wijzigen dat er miljoenen naar DeKey zouden vloeien.

De huurders hebben zich toentertijd verenigd in Belangenvereniging Loods6 en zich de afgelopen jaren op allerlei manieren verzet tegen de onrechtmatige én voor de huurders, het pand en haar omgeving kwalijke voornemens van DeKey.

Uiteindelijk na vele maar helaas ook te vergeefse pogingen van de belangenvereniging om in een coöperatief gesprek tot een oplossing te komen, heeft DeKey gemeend toch de rechtmatigheid van haar voornemens bij de rechter te moeten toetsen: DeKey spande in het najaar 2021 de belangenvereniging een rechtszaak aan.

Doordat de belangenvereniging zich stevig en goed ondersteund (door het advocatenkantoor Houthoff) bleef verzetten, heeft DeKey uiteindelijk vlak voordat de zaak voor de rechter zou komen (op 4 januari 2022), de dagvaarding op 24 december 2021 ingetrokken.

De belangenvereniging wil nog steeds graag samen met de stichting Loods6 en de hoofdhuurder Stichting Kunstwerk Loods6 werken aan de toekomst van Loods6.  

Na 25 jaar heeft DeKey uiteindelijk besloten terug te treden als bestuurder van Stichting Loods 6. Die stichting is de eigenaar van het culturele verzamelgebouw Loods 6 in Amsterdam. Op 7 juni 2023 is er een nieuw bestuur benoemd waar onder meer vertegenwoordigers van de huurders en beheerder van Loods 6 zitting in hebben genomen.

Met medewerking van Renée Hogendoorn

Noordkust

Begin 2019 raakte bekend dat stadsdeel Noord vergunning verleend had aan het horecabedrijf Noordkust op de Oranjewerf. De voormalige uitbaters van Roest waren de nieuwe huurders en hadden grootse plannen voor een café met stadsstrand en diverse activiteiten. De buurt kwam onmiddellijk in opstand tegen deze plannen, niet in de laatste plaats omdat zij voor een voldongen feit werden gesteld en bovendien de nodige overlast verwachtten. In december 2020 ging stadsdeel Noord akkoord met de aangepaste vergunningsaanvraag. Hiertegen is grootschalig bezwaar aangetekend, ook door bewoners van het KNSM-eiland. Bij de aanvraag was op geen enkele manier rekening gehouden met mogelijke geluidsoverlast aan onze kant. Na maanden wachten werd eind februari 2022 bekend dat de gemeente de vergunning van Noordkust heeft ingetrokken.

Sprong over ’t IJ / Oostbrug

Sprong over het IJ is een project van de gemeente om de verbinding tussen de IJ-oevers te verbeteren. Hiervoor zijn twee fietsbruggen gepland: Westbrug in de Houthavens en de Oostbrug tussen het Azartplein en het Hamerkwartier. De plannen waren in een gevorderd stadium, maar het huidige stadsbestuur heeft deze een tijd in de ijskast gelegd.

In mei 2024 is toch de start gemaakt met het ontwikkelen van de Oostbrug voor fietsers en voetgangers. Lees hier over de laatste ontwikkelingen